— ECF:N PELISÄÄNNÖT —

Europe Class Finland ry:n (ECF:n) toiminta perustuu yhdessä tekemiseen ammattimaisella mutta iloisella otteella. Nämä säännöt ovat voimassa kaikessa ECF:n alaisessa toiminnassa. ECF:n alaisella toiminnalla tarkoitetaan ECF:n järjestämiä leirejä ja harjoituksia sekä muita tapahtumia, mukaan lukien sääntömääräiset kokoukset, hallituksen kokoukset sekä kauden aloitus- ja lopetustapahtumat, ranking- ja karsinta-sarjan kilpailuja sekä SM- ja JuSM-kilpailuja, osallistumista MM-, Open EM-, JuEM-, Masters EM-, JuPM-, Open Week- sekä Nations Cup -kilpailuihin tai näihin valmistavaan valmennukseen sekä ECF:n virallista edustamista muiden toimijoiden järjestämissä tapahtumissa, mukaan lukien ECF:n kattojärjestöjen sääntömääräiset kokoukset sekä hallitusten kokoukset. Toiminnan pohjana ovat liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet (Liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)), joiden kulmakivet ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat ja kestävä kehitys. Lisäksi luokkaliittomme noudattaa Suomen Olympiakomitean Reilun Peli -periaatteita (https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/11/a49b971c-reilu-peli-2021.pdf). Nämä periaatteet ovat hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä antidoping.

Yllä oleviin lähtökohtiin ja periaatteisiin vahvasti nojautuen niin purjehtijoilta ja valmentajilta kuin kaikilta muiltakin toimintaamme osallistuvilta edellytetään:

  • asiallista käytöstä kaikkia kohtaan

  • voimassa olevien ECF:n sääntöjen sekä muiden tässä dokumentissa mainittujen sääntöjen noudattamista

  • muiden purjehtijoiden ja veneilijöiden kunnioittamista

  • urheiluhengen periaatteiden noudattamista

  • pyrkimystä ympäristövastuuseen

Lisäksi valmentajilta, joukkueenjohtajilta ja hallituksen jäseniltä edellytetään:

  • kaikki tasapuolisesti huomioon ottavaa käyttäytymistä

  • syrjintään ja kiusaamiseen puuttumista

  • purjehtijoiden kannustamista ja tukemista

  • terveellisten elämäntapojen edistämistä

Valmentajien, joukkueenjohtajien ja hallituksen tehtävänä on turvallisen, tasa-arvoisen ja tavoitteellisen harjoittelun ja kilpailemisen varmistaminen huomioiden mm. olosuhteet ja purjehtijoiden taidot. Purjehtijat puolestaan sitoutuvat noudattamaan valmentajien ja joukkueenjohtajien asiallisia ja näiden sääntöjen mukaisia ohjeita. ECF ei ota vastuuta mistään henkilö- tai materiaalivahingoista, jotka tapahtuvat purjehtijan osallistuessa ECF:n alaiseen toimintaan.

Toimintaamme ohjaavat myös alla olevat säännöt, joita kaikkien toimintaan osallistuvien tulee noudattaa. Näin haluamme mahdollistaa tasa-arvoisen ja turvallisen toimintaympäristön kaikille niin kilpailuissa, leireillä kuin harjoituksissakin:

Jos ECF:n toimintaan osallistuva henkilö rikkoo näitä sääntöjä toistuvasti tai vakavasti, hänelle voidaan antaa varoitus, jonka yhteydessä hallituksen on järjestettävä keskustelu hänen kanssaan. Jos rikkeet jatkuvat, hänet voidaan sulkea pois ECF:n alaisesta toiminnasta kokonaan tai osittain. ECF:n on kuitenkin vältettävä käyttämästä valtaa, joka kuuluu kilpailunjärjestäjille, protestilautakunnille tai SPV:lle. Tämän vuoksi ECF saa vain erityisen painavin perustein ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, mukaan lukien liitosta erottaminen, jotka aiheuttavat purjehtijalle tosiasiallisen esteen osallistua kolmansien osapuolten järjestämiin kilpailuihin. Samasta syystä ECF:n on käytettävä erityistä harkintaa rangaistessaan tai varoittaessaan purjehtijaa perustuen kilpailun yhteydessä tapahtuneisiin sääntörikkomuksiin. Näiden sääntöjen nojalla annetuista rangaistuksista päättää ECF:n hallitus. ECF ei tällaisessa tilanteessa palauta mitään sille maksettuja maksuja.