— KARSINTASÄÄNNÖT —

 1. Europe Class Finland järjestää vuosittain karsintasarjan.

 2. Karsintasarjassa parhaiten sijoittuneet kilpailijat valitaan Suomen maakohtaiseen kiintiöön sellaisiin kansainvälisiin tapahtumiin, joissa on maakohtaisia kiintiöitä, ellei tapahtuman järjestäjä ole määrännyt muuta tapaa täyttää kiintiö. Kilpailijaa, joka ei ole Europe Class Finlandin jäsen, ei kuitenkaan voida valita Suomen maakohtaiseen kiintiöön. Tuloksia käytetään, kunnes seuraava karsintasarja on suoritettu loppuun. Kiintiöiden ehdot täyttäviä kilpailijoita valitaan kiintiöön mahdollisimman monta. Kiintiöistä tiedotetaan Europe Class Finlandin verkkosivuilla. Europe Class Finlandin hallitus voi perustellusta syystä hakea kiintiöön henkilökohtaista lisäpaikkaa purjehtijalle, joka ei tulisi valituksi kiintiöön karsintasarjan tulosten perusteella. Muut kuin henkilökohtaiset lisäpaikat täytetään samoin kuin alkuperäiseen kiintiöön kuuluvat paikat.

 3. Europe Class Finlandin hallitus päättää, mitkä kilpailut lasketaan mukaan karsintasarjaan. Europe Class Finland julkaisee ennen karsintasarjan alkua alustavan luettelon karsintasarjan osakilpailuista verkkosivuillaan. Luetteloon täydennetään kilpailujen ajankohdat ja järjestävät seurat viimeistään viikkoa ennen kutakin osakilpailua. Hallitus saa tehdä mitä tahansa muutoksia tähän luetteloon, kunhan niistä tiedotetaan jäsenistölle riittävästi vähintään viikkoa ennen kutakin muutoksen kohteena olevaa kilpailua. Karsintasarjan osakilpailuja ei järjestetä päällekkäin E-jolla-luokan kansainvälisten arvokilpailujen kanssa, ja kaikilla tällaisiin kilpailuihin osallistuvilla kilpailijoilla on oltava kohtuullisesti aikaa siirtää varusteensa karsintasarjan osakilpailun ja kansainvälisen arvokilpailun tapahumapaikkojen välillä.

 4. Karsintasarja on avoin kaikille E-jolla-luokan kilpailijoille.

 5. Europe Class Finlandin jäsen voi hakea muutosta karsintatuloksiin. Muutoksenhakupyyntö on toimitettava jollekin Europe Class Finlandin hallituksen jäsenelle viimeistään viikko karsintatulosten julkaisemisen jälkeen. Pyyntö on perusteltava.

 6. Kilpailijan on vahvistettava osallistumisensa maakohtaiseen kiintiöön Europe Class Finlandin verkkosivuilla erikseen ilmoitettavaan aikarajaan mennessä erikseen ilmoitettavalla tavalla, tai hänen katsotaan luopuneen paikastaan. Tämän jälkeen paikkaa tarjotaan seuraavaksi parhaiten sijoittuneelle kilpailijalle. Näin jatketaan, kunnes kiintiö on täyttynyt tai kaikille karsintasarjassa tuloksen saaneille kilpailijoile on tarjottu paikkaa. Jos kiintiöihin tämän jälkeen jää tilaa, myös muita kuin karsintasarjassa tuloksen saaneita purjehtijoita voidaan valita niihin. Aikaraja voidaan myös ilmoittaa henkilökohtaisesti kilpailijalle, jolle paikkaa tarjotaan, ja tämä aikaraja voi olla myöhempi kuin verkkosivuilla oleva aikaraja.

 7. Kilpailija saa purjehduksesta karsintapisteitä, jos hän on osallistunut siihen E-jolla-luokassa siten, että hänen purjehtimallaan veneellä on osakilpailun tuloslistalla purjehduksesta muu tulos kuin DNC. Saadakseen purjehduksesta karsintapisteitä kilpailijan tulee olla Europe Class Finlandin jäsen purjehduksen aikana.

 8. Jokaiselle kilpailijalle, joka on karsintasarjan kuluessa saanut karsintapisteitä, lasketaan tulos koko karsintasarjassa. Jokainen karsintasäännön 7 tarkoittama kilpailija saa kyseisestä purjehduksesta purjehtimansa veneen saamien pisteiden verran pisteitä. Jos veneellä on purjehduksen tuloksissa jokin pistelaskulyhenne, sama lyhenne merkitään karsintatuloslistaan. Karsintapisteitä saava kilpailija ei kuitenkaan voi saada purjehduksesta suurempaa pistemäärää kuin purjehduksesta muun tuloksen kuin DNC:n saaneiden veneiden lukumäärä yhdellä lisättynä.

 9. Jos kilpailija ei saa karsintapisteitä jostain purjehduksesta, hänelle kirjataan karsintasarjan tuloksiin pistelaskulyhenne DNC tämän purjehduksen tuottaman pistemäärän yhteyteen. Tällöin hänelle annetaan yhtä suurempi pistemäärä kuin koko karsintasarjan osallistujamäärältään suurimpaan purjehdukseen osallistuneiden veneiden lukumäärä. Osallistujamäärään ei lasketa veneitä, jotka ovat saaneet purjehduksesta pistelaskulyhenteen DNC.

 10. Kunkin kilpailijan kokonaispistemäärä on hänen kaikista purjehduksista saamiensa pistemäärien summa, josta jätetään pois alaspäin pyöristettynä 20 % hänen huonoimmista pistemääristään karsintasäännön 11 rajoituksin. Jos kilpailijan huonoin pistemäärä esiintyy kahdesti tai useammin, karsintasarjassa aikaisemmin purjehditun purjehduksen (purjehdittujen purjehdusten) pistemäärä(t) jätetään pois. Pienimmän kokonaispistemäärän saanut kilpailija voittaa, ja muiden järjestys määräytyy vastaavasti.

 11. Kilpailija ei saa jättää pois purjehduksen tuottamaa pistemäärää, jos hänen purjehtimansa vene on saanut siitä pistelaskulyhenteen DNE.

 12. Jos kahdella tai useammalla kilpailijalla on sama kokonaispistemäärä, kunkin kilpailijan purjehdusten pistemäärät listataan järjestykseen parhaasta huonoimpaan. Kun päästään ensimmäiseen kohtaan (ensimmäisiin kohtiin), missä listat eroavat, tasasija ratkaistaan sen kilpailijan (niiden kilpailijoiden) hyväksi, jolla (joilla) on paras pistemäärä (parhaat pistemäärät). Pois jätettyjä pistemääriä ei käytetä.

 13. Jos kaksi tai useampia kilpailijoita on edelleen tasoissa, heidän järjestyksensä määräytyy heidän viimeisestä purjehduksesta saamiensa pistemäärien perusteella. Vielä mahdollisesti tasoihin jääneiden kilpailijoiden järjestys määräytyy heidän toiseksi viimeisestä purjehduksesta saamiensa pistemäärien perusteella ja niin edelleen, kunnes kaikki tasasijat on ratkaistu. Näitä pistemääriä käytetään silloinkin, kun jotkut niistä ovat pois jätettäviä pistemääriä.